Báo cáo đề xuất cấp GPMT của dự án “Sản xuất phụ tùng ô tô, công suất 9.799 tấn/năm” của công ty TNHH PHA Việt Nam

26/12/2022

Báo cáo đề xuất cấp GPMT của công ty TNHH Rorze Robotech

26/12/2022

Báo cáo đề xuất cấp GPMT của dự án “Nhà máy năng lượng mặt trời Flat Việt Nam – Hạng mục nhà máy và nhà kho”

26/12/2022

Báo cáo đề xuất cấp GPMT của công ty TNHH Ecolux Veco

26/12/2022

Giấy phép số 4776/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Magnetec Việt Nam

23/12/2022

Giấy phép số 4588/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường của Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Thép HPS

15/12/2022

Giấy phép số 4572/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Công nghệ Global Wrapper (Việt Nam)

14/12/2022

Văn bản số 406/BC-UBND – Báo cáo kết quả nhiệm vụ chuyển đổi số thành phố Hải Phòng năm 2022

13/12/2022

Văn bản số 5510/VP-VX – Thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt.

13/12/2022

Văn bản số 282/KH-UBND – UBND Thực hiện đề án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn thành phố năm 2022 và kế hoạch khung giai đoạn 2022-2025

13/12/2022