Công văn số 07/QĐ-BQL – Quyết định v/v phê duyệt dự toán thu, chi chi phí thẩm định đồ án quy hoạch năm 2023 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

03/01/2023

Công văn số 4646/QĐ-UBND – Quyết định về việc công bố  Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số Hài lòng đối với sự phục vụ hành chính năm 2022 của Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện; kết quả đánh giá phân loại mức độ thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của người đứng đầu sở, ban, ngành, UBND quận, huyện năm 2022

30/12/2022

Giấy phép số 4930/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường của Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng

30/12/2022

Giấy phép số 4926/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Polarium Việt Nam

30/12/2022

Giấy phép số 4875/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường của Công ty TNHH TSKA Việt Nam

28/12/2022

Giấy phép số 4874/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Woosung Electronics Việt Nam

28/12/2022

Giấy phép số 4873/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường của Công ty TNHH LianYue (Việt Nam)

28/12/2022

Giấy phép số 4872/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng số 2

28/12/2022

Báo cáo đề xuất cấp GPMT của công ty TNHH Việt Nam New Century Industrial

26/12/2022

Báo cáo đề xuất cấp GPMT của dự án “Nhà máy Polarium Việt Nam” của công ty TNHH Polarium Việt Nam

26/12/2022