Giấy phép số 599/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường cấp cho Công ty TNHH Haengsung Electronics Việt Nam

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung  Giấy phép môi trường cấp cho Công ty TNHH Haengsung Electronics Việt Nam