Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm

Ngày 06/06/2023, UBND thành phố Hải Phòng ban hành Công văn số 170/KH-BQL  về Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm. Xem chi tiết văn bản tại đây.