Công văn số 999/BQL-QHXD – Thực hiện Văn bán số 5130/VP-NCKTGS ngày 29/11/2022, số 440/UBND-NCKTGS ngày 03/3/2023 của Uỷ ban nhân dân thành phố

Ngày 13/03/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành văn bản số  999/BQL-QHXD Thực hiện Văn bán số 5130/VP-NCKTGS ngày 29/11/2022, số 440/UBND-NCKTGS ngày 03/3/2023 của Uỷ ban nhân dân thành phố. Xem chi tiết văn bản tại đây.