Công văn số 4497/BQL-LĐ – Hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ pháp luật lao động và chính sách, pháp luật nhà nước

Ngày 12/09/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 4497/BQL-LĐ – Hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ pháp luật lao động và chính sách, pháp luật nhà nước. Xem chi tiết văn bản tại đây.