Công văn số 4236/BQL-QHXD – Thực hiện kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 22/5/2023 của UBND thành phố Hải Phòng

Ngày 24/08/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 4236/BQL-QHXD  – Thực hiện kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 22/5/2023 của UBND thành phố Hải Phòng. Xem chi tiết văn bản tại đây.