Công văn số 3182/BQL-QLDN – Mời tham dự Hội thảo giới thiệu “Nền tảng tối ưu Logistics toàn diện cho doanh nghiệp – Abivin vRoute 4.0”

Ngày 28/06/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 3182/BQL-QLDN – Mời tham dự Hội thảo giới thiệu “Nền tảng tối ưu Logistics toàn diện cho doanh nghiệp – Abivin vRoute 4.0”. Xem chi tiết văn bản tại đây.