Công văn số 2355/BQL-QLDN – Mời tham gia Khu gian hàng Đầu tư Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam tại triển lãm Vietnam Foodexpo 2023

Ngày 23/05/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 2355/BQL-QLDN – Mời tham gia Khu gian hàng Đầu tư Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam tại triển lãm Vietnam Foodexpo 2023. Xem chi tiết văn bản tại đây.