Công văn số 1881/KH-BQL – Kế hoạch triển khai Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền và xúc tiến đầu tư giữa Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng với Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, giai đoạn 2023 – 2025

Ngày 13/08/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 1881/KH-BQL – Kế hoạch triển khai Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền và xúc tiến đầu tư giữa Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng với Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, giai đoạn 2023 – 2025. Xem chi tiết văn bản tại đây.