Văn bản 139/UBND-KSTTHC – Chấn chỉnh công tác triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2022 và triển khai năm 2023

Ngày 18/01/2023, Hải Phòng ban hành Công văn số 139/UBND-KSTTHC về Chấn chỉnh công tác triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2022 và triển khai năm 2023. Xem chi tiết văn bản tại đây.