Giấy phép số 6182/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường cấp cho Công ty TNHH Knauf Việt Nam

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Giấy phép môi trường cấp cho Công ty TNHH Knauf Việt Nam