Giấy phép số 162/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường của Công ty TNHH PHA Việt Nam

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung của Giấy phép môi trường của Công ty TNHH PHA Việt Nam