Báo cáo đề xuất cấp GPMT của dự án “Sản xuất vật liệu mới Wote” của công ty TNHH vật liệu mới Wote Việt Nam

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung GPMT của dự án “Sản xuất vật liệu mới Wote” của công ty TNHH vật liệu mới Wote Việt Nam.