Báo cáo đề xuất cấp GPMT của “Dự án sản xuất chế tạo điện khí Woolong (Việt Nam)” của Công ty TNHH Điện khí Wolong (Việt Nam)

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung GPMT của “Dự án sản xuất chế tạo điện khí Woolong (Việt Nam)”