Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án nhà máy sản xuất nền Aurora Art của công ty TNHH Aurora Art

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung GPMT của Dự án nhà máy sản xuất nền Aurora Art của công ty TNHH Aurora Art.