Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án “Công nghệ thực phẩm Starry” của Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm Starry

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung GPMT của Dự án “Công nghệ thực phẩm Starry” của Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm Starry.