Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử và thiết bị điện tử” của Công ty TNHH Điện khí Changhong Việt Nam

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử và thiết bị điện tử” của Công ty TNHH Điện khí Changhong Việt Nam