Group-47590
Tiềm năng
và lợi thế
secure-shield-1
Cơ hội
đầu tư
deal-1
Thông tin
đầu tư
VR360
FAQ

HẢI PHÒNG - TIỀM NĂNG & LỢI THẾ

Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải

map-1 9 Khu Công Nghiệp
area-1 Diện tích: 22.140 ha

Khu công nghiệp ngoài khu kinh tế

map-1 5 Khu Công Nghiệp
area-1 Diện tích: 1.172 ha

DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ

 

SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 5 NĂM 2023

BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ

Cơ hội đầu tư

HẠ TẦNG GIAO THÔNG
HẠ TẦNG GIAO THÔNG
Hạ tầng xã hội
Hạ tầng xã hội
Hạ tầng KCN
Hạ tầng KCN
Chuyển đổi số
Chuyển đổi số
Logistics
Logistics
Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Nguồn nhân lực
Nguồn nhân lực
Môi trường
Môi trường

Thông tin đầu tư

Ấn phẩm