Văn bản số 1882/BQL-KHTH – Tiếp nhận đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2023.

Ngày 25/04/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số  1882/BQLKHTH về việc tiếp nhận đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2023. Xem chi tiết văn bản tại đây.