Văn bản 1886/BQL-TNMTTH – Báo cáo tình hình quản lý về đất đai, quy hoạch và việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với các dự án đã được giao đất, cho thuê đất trong khu công nghiệp, khu kinh tế

Ngày 25/04/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 1886/BQLTNMTTH về việc báo cáo tình hình quản lý về đất đai, quy hoạch và việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với các dự án đã được giao đất, cho thuê đất trong khu công nghiệp, khu kinh tế. Xem chi tiết văn bản tại đây.