Công văn số 882/KH-BQL – Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng đững liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2923 tại Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Ngày 07/03/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành văn bản số  882/KH-BQL v/v Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng đững liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2923 tại Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng. Xem chi tiết văn bản tại đây.