Công văn số 5143/BQL-VPĐD – Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố

Ngày 23/10/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 5143/BQL-VPĐD – Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố. Xem chi tiết văn bản tại đây.