Công văn số 146/KH-BQL – Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Ngày 12/01/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng Công văn sô 146/KH-BQL – Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng. Xem văn bản tại đây.