Công văn số 1258/BQL-TNMT – Tham gia Diễn đàn Phát triển kinh tế Đổi mới công nghệ – Bảo vệ tài nguyên và môi trường năm 2023

Ngày 27/03/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 1258/BQL-TNMT về việc Tham gia Diễn đàn Phát triển kinh tế Đổi mới công nghệ – Bảo vệ tài nguyên và môi trường năm 2023. Xem chi tiết văn bản tại đây.