Công văn 5018/BQL-QHXD đề nghị khởi công Dự án vật liệu trang trí Yunjia Việt Nam

Ngày 12/10/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn 5018/BQL-QHXD đề nghị khởi công Dự án vật liệu trang trí Yunjia Việt Nam.