Báo cáo tóm tắt đánh giá tác động môi trường của Dự án Xây dựng Khu dân cư nông thôn mới tại thôn An Trại, xã An Lư huyện Thủy Nguyên

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Thông tin tham vấn Báo cáo tóm tắt Đầu tư Xây dựng Khu dân cư nông thôn mới tại thôn An Trại, xã An Lư huyện Thủy Nguyên.