Báo cáo đề xuất cấp GPMT dự án Hitron Technologies Việt Nam” (dự án nâng công suất) của Công ty TNHH Công nghệ Hitron Việt Nam

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường dự án Hitron Technologies Việt Nam” (dự án nâng công suất) của Công ty TNHH Công nghệ Hitron Việt Nam