Báo cáo đề xuất cấp GPMT Dự án Dự án “Sản xuất chế tạo bộ phận linh kiện hệ thống an toàn thụ động ô tô HMT (Hải Phòng) – Mở rộng sản xuất” của Công ty TNHH Công nghệ vật liệu mới HMT (Hải Phòng)

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án “Sản xuất chế tạo bộ phận linh kiện hệ thống an toàn thụ động ô tô HMT (Hải Phòng) – Mở rộng sản xuất” của Công ty TNHH Công nghệ vật liệu mới HMT (Hải Phòng).