Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án “Sản xuất sàn SPC và LVT tại Việt Nam ” của Công ty TNHH Texsun New Material Technology VN

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung GPMT của Dự án “Sản xuất sàn SPC và LVT tại Việt Nam ” của Công ty TNHH Texsun New Material Technology VN.