Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án “Sản xuất phụ tùng ô tô DM tại Việt Nam – giai đoạn 1” của Công ty TNHH Daimay Việt Nam

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Thông tin tham vấn Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Sản xuất phụ tùng ô tô DM tại Việt Nam – giai đoạn 1” của Công ty TNHH Daimay Việt Nam.