Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án “Sản xuất, gia công gỗ dán, tủ chạn bếp xuất khẩu” – hạng mục sản xuất gỗ dán (ply wood)

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án “Sản xuất, gia công gỗ dán, tủ chạn bếp xuất khẩu” – hạng mục sản xuất gỗ dán (ply wood)