Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án Chế tạo cáp quang thông tin và dây nhảy quang” của Công ty TNHH Kỹ thuật Raylink

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Thông tin tham vấn Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Chế tạo cáp quang thông tin và dây nhảy quang” của Công ty TNHH Kỹ thuật Raylink.