Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án “dự án sản xuất hệ thống dây dẫn điện ô tô” – Tại Lô đất L Khu công nghiệp Nhật Bản – Hải Phòng (trước là KCN Nomura – Hải Phòng), huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án “dự án sản xuất hệ thống dây dẫn điện ô tô” – Tại Lô
đất L Khu công nghiệp Nhật Bản – Hải Phòng (trước là KCN Nomura – Hải Phòng), huyện An Dương, thành phố Hải Phòng