Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án “Dự án sản xuất sản phẩm ngũ kim Hải Phòng”

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án “Dự án sản xuất sản phẩm ngũ kim Hải Phòng”