Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án “Dự án sản xuất Global” của Công ty TNHH Công nghệ Global Wrapper (Việt Nam)

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung của Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án “Dự án sản xuất Global” của Công ty TNHH Công nghệ Global Wrapper (Việt Nam).