Báo cáo đánh giá tác động môi trường của “Dự án xây dựng Khu nhà ở xã hội tại phường Đông Hải 2, quận Hải An thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, thành phố Hải Phòng”

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Dự án xây dựng Khu nhà ở xã hội tại phường Đông Hải 2, quận Hải An thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, thành phố Hải Phòng” theo đề nghị của Công ty TNHH Tân Thái Bình Dương HOPE.