Văn bản số 4713/BQL-VP – Thông báo v/v thay đổi thời gian tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Ngày 21/09/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số  4713/BQL-VP – Thông báo v/v thay đổi thời gian tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng. Xem chi tiết văn bản tại đây.