Văn bản số 3229/BQL-QLĐT – Mời tham gia Cuộc họp kết nối, tìm hiểu tiềm năng, môi trường đầu tư của một số địa phương với doanh nghiệp Singapore

Ngày 30/06/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 3229/BQL-QLĐT về Mời tham gia Cuộc họp kết nối, tìm hiểu tiềm năng, môi trường đầu tư của một số địa phương với doanh nghiệp Singapore. Xem chi tiết văn bản tại đây.