Văn bản số 3138/BQL-QLDN – Tuyển sinh lớp Giám đốc chiến lược (Keieijuku) khóa 7 Hải Phòng, năm 2023-2024

Ngày 27/06/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số  3138/BQL-QLDN  về  Tuyển sinh lớp Giám đốc chiến lược (Keieijuku) khóa 7 Hải Phòng, năm 2023-2024. Xem chi tiết văn bản tại đây.