Văn bản số 2927/BQL-QLDN – Cập nhật thông tin các doanh nghiệp có khả năng bị ảnh hưởng khi áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu

Ngày 16/06/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 2927/BQL-QLDN về Cập nhật thông tin các doanh nghiệp có khả năng bị ảnh hưởng khi áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu. Xem chi tiết văn bản tại đây.