Văn bản số 282/KH-UBND – UBND Thực hiện đề án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn thành phố năm 2022 và kế hoạch khung giai đoạn 2022-2025

Ngày 12/01/2023, UBND thành phố Hải Phòng ban hành Công văn số  12/KH-UBND về việc Thực hiện đề án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn thành phố năm 2022 và kế hoạch khung giai đoạn 2022-2025. Xem chi tiết văn bản tại đây.