Văn bản số 2792/BQL-QHXD – Thực hiện Thông báo số 180/TB-VPCP ngày 17/5/2023 của Văn phòng Chính phủ về phòng cháy và chữa cháy

Ngày 09/06/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 2792/BQL-QHXD về Thực hiện Thông báo số 180/TB-VPCP ngày 17/5/2023 của Văn phòng Chính phủ về phòng cháy và chữa cháy. Xem chi tiết văn bản tại đây.