Văn bản số 2791/BQL-QHXD – Thực hiện Thông báo số 1383/TB-X05-P8 ngày 11/5/2023 của Thanh tra Bộ Công an về phòng cháy và chữa cháy

Ngày 09/06/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 2791/BQL-QHXD về Thực hiện Thông báo số 1383/TB-X05-P8 ngày 11/5/2023 của Thanh tra Bộ Công an về phòng cháy và chữa cháy. Xem chi tiết văn bản tại đây.