Văn bản số 2586/BQL-QLDN – Triển khai thực hiện Đề án “nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn thành phố

Ngày 01/06/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số  2586/BQL-QLDN về triển khai thực hiện Đề án “nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn thành phố. Xem chi tiết văn bản tại đây.