Văn bản số 2572/BQL-TNMT – Đôn đốc, hướng dẫn triển khai nội dung rà soát, lập danh sách các tổ chức thực hiện quy định trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì của tổ chức, cá nhân xuất, nhập khẩu

Ngày 31/05/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 2572/BQL-TNMT về Đôn đốc, hướng dẫn triển khai nội dung rà soát, lập danh sách các tổ chức thực hiện quy định trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì của tổ chức, cá nhân xuất, nhập khẩu. Xem chi tiết văn bản tại đây.