Văn bản số 2209/BQL-TNMT – Thực hiện quy định, trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì và xử lý chất thải của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu trong địa bàn các khu công nghiệp, khu kinh tế

Ngày 15/05/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 2209/BQL-TNMT về việc thực hiện quy định, trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì và xử lý chất thải của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu trong địa bàn các khu công nghiệp, khu kinh tế. Xem chi tiết văn bản tại đây.