Văn bản số 1945/BQL-QLDN – Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư tháng 4 năm 2023

Ngày 27/04/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 1945/BQL-QLDN về việc báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư tháng 4 năm 2023. Xem chi tiết văn bản tại đây.