Văn bản số 1913/BQL-LĐ – Báo cáo người lao động trong khu công nghiệp, khu kinh tế chưa có căn cước công dân, căn cước công dân gắn chíp

Ngày 26/04/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 1913/BQL-LĐ về việc báo cáo người lao động trong khu công nghiệp, khu kinh tế chưa có căn cước công dân, căn cước công dân gắn chíp. Xem chi tiết văn bản tại đây.