Văn bản số 1776/BQL-LĐ – Phối hợp yêu cầu người lao động tại các Khu công nghiệp, khu kinh tế chấp hành các quy định của Luật Cư trú năm 2020

Ngày 19/04/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 1776/BQL-LĐ về việc phối hợp yêu cầu người lao động tại các Khu công nghiệp, khu kinh tế chấp hành các quy định của Luật Cư trú năm 2020. Xem chi tiết văn bản tại đây.